wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Polityka prywatności i polityka cookies

Korzystanie ze strony internetowej www.everts-pol.pl. www.balony.info oraz www.everts-pol.eu oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu .

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się poprzez adres e-mail office@everts-pol.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.everts-pol.pl, www.balony.info oraz www.everts-pol.eu nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.

§2
DEFINICJE

Administrator” – Everts-Pol Sp. z o.o. ul.Kolumba 21, 02-288 Warszawa

Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem  www.everts-pol.pl, www.balony.info oraz www.everts-pol.eu.

Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora,

§3
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.

4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.

5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.

6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.

7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.

9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

12. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

13. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

 • udzielona przez Użytkownika zgoda

 • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególnoci marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4
FORMULARZE

Administrator stosuje dwa rodzaje formularzy w ramach Strony:

1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

3. Formularz kontaktowy przez czat Smartsupp - umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§5
USŁUGA NEWSLETTER

1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.

2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.

4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wysłanie e-maila na adres office@everts-pol.pl z prośbą o zapisanie do Newslettera.

5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail, podany przez Użytkownika, z którego został wysłany e-mail z prośbą.

6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1. Wysłania wiadomości e-mail Newsletter z prośbą o zapisanie do Newsletera

6.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

6.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego

6.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.

8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.

9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony zgodnie z ust. 6.1.

10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Może to zrobić w dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem drogą e-mail.

11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.


 

§6
TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
1.2 Wbudowaną wtyczkę Smartsupp - w celu analizy ruchu wchodzących na stronę internetową, by dostosować stronę pod użytkowników, w celu kontaktu z użytkownikeim strony, w celu pozostawienia wiadomości np. z prośbą o kontakt.

2. W celu korzystania ze strony internetowej www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu niezbędne jest posiadanie:

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§7
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§8
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.

Informacje o usługach przedstawione na stronie www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu obowiązują od 11 maja 2018 r.


 

WIĘCEJ INFORMACJI O COOKIES >

 • Zarządzanie plikami cookie w Google Chrome >

 • Zarządzanie plikami cookie w Mozilla Firefox >

 • Zarządzanie plikami cookie w Internet Explorerze 9 >

 • Zarządzanie plikami cookie w Safari >

 • Zarządzanie plikami cookie w Operze >   

  REGULAMIN

  I. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia.
  1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu;
  1.4. Strona internetowa– serwis internetowy dostępny pod adresem www.everts-pol.pl www.balony.info oraz everts-pol.eu, za pośrednictwem którego Klient może między innymi składać Zamówienia;
  1.5. a) Towar – produkty z oferty prezentowane na stronie internetowej;
  b) Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  c) Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Everts-Pol Sp(prowadzącym działalność gospodarczą w Warszawie 02-288, ul. Krzysztofa Kolumba 21, NIP: 5220213048 , Regon: 010327740 , wpisanym do rejestru
  Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099441 , e-mail: info@everts-pol.pl, tel. +48 22 868-36-97, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej;
  1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru .

  II. Postanowienia ogólne

  2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.everts-pol.pl oraz everts-pol.eu.
  2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2.3. Strona internetowa, działająca pod www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu, prowadzona jest przez
  producenta balonów i nadruków na balonach lateksowych, Everts-Pol sp. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolumba 21, Warszawa 02-288, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099441
  2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach korzystania ze strony internetowej;
  b.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach strony internetowej.
  2.5. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
  b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
  c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies
  2.6. W celu korzystania ze strony internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  Everts-Pol sp. Z O. O zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu.
  2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2.10.Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują
  producentowi balonów i nadruków na balonach, Everts-Pol oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
  2.11.
  Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. Everts-Pol oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.
  2.12.
  Everts-Pol informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Polski producent balonów  Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
  2.13.
  Everts-Pol zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
  2.14.
  Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Everts-Pol, ani nie będących w dyspozycji Everts-Pol, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.
  2.15.
  Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Everts-Pol nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu itp. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele Everts-Pol zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.
  2.16. Prezentowane na stronie internetowej
  producenta balonów Everts-Pol dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Faktyczne parametry oferty handlowego, w szczególności dostępność jak i inne dane mogą odbiegać od informacji wskazanych na stronie interentowej Everts-Pol.


  III. Zasady korzystania ze Strony Internetowej
  3.1. Warunkiem zobaczenia cennika jest przesłanie e-maila z prośbą o cennik.
  3.2.
  Everts-Pol sp. Z O. O może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów strony internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a.) podał w trakcie wysłania e-maila dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b.) dopuścił się za pośrednictwem strony internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów,
  c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez
  Everts-Pol sp. Z O. O za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Everts-Pol sp. Z O. O.
  3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, strona internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b.) korzystania ze strony internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d.) korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
  Everts-Pol sp. Z O. O,
  e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie użytku własnego,
  f.) korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  3.8. Korzystając z Serwisu Internetowego www.
  everts-pol.pl oraz www. everts-pol.eu  użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.
  3.9. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3.10. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do
  Everts-Pol lub wykorzystywanych przez Everts-Pol za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody producenta balonów Everts-Pol. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.
  3.11. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej
  www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.10. niniejszego Regulaminu.

  IV. Procedura zawarcia i rozwiązania Umowy sprzedaży

  4.1. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe , stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej należy wejść na stronę internetową www.everts-pol.pl/kontakt/, wysłać wiadomości e-mail na adres info@everts-pol.pl , jeżeli zamówienie dotyczy wysyłki na terenie
  Rzeczpospolitej Polskiej . Jeżeli wysyłka towaru dotyczy wysyłki poza granice Rzeczpospolitej Polskiej zamówienia przyjmujmy pod e-mailem office.3@verts-pol.pl.
  4.3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze strony internetowej wszystkich niezbędnych danych, zamówienie zostaje wysłane do
  Everts-Pol sp. Z O. O.
  Zamówienie powinno zawierać
  a) Rodzaj, rozmiar i kolor balonu
  b) Ilość balonów
  c) Orientację nadruku na balonie
  d) Ilość stron druku
  e) Informację o akcesoriach
  f) Dane kontaktowe
  W razie nie podania wszystkich danych odnośnie zamówienia,
  Everts-Pol sp. Z O. O. skontaktuje się z Klientem poprzez podany przez niego e-mail w formularzu, bądź w zwrotnej wiadomości e-mail.
  4.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych.
  4.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient w najszybciej możliwym czasie otrzymują wiadomość e-mail odnoszącą się do zamówienia.
  4.6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim bądź angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  4.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.everts-pol.pl
  oraz everts-pol.eu.
  4.8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4.9.
  Everts-Pol sp. Z O. O. zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z przyczyn od niego niezależnych.

  V. Dostawa

  5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku wysyłki do krajów Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej proszę o kontakt mailowy office@everts-pol.pl w celu ustalenia kosztów dostawy.
  5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą: Przesyłka kurierska DHL 19 zł netto /1 katron. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia drogą e-mail.
  5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez
  Everts-Pol sp. Z O. O. zamówienia.

  VI. Ceny i metody płatności

  6.1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych bądź w euro.
  6.2. Ceny Towarów są cenami netto
  6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a.) przelewem na numer konta bankowego
  b) gotówką lub kartą  przy odbiorze osobistym

  VII. Reklamacje dotyczące Towarów


  7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@everts-pol.pl . Everts-Pol sp. Z O. O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

  VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


  8.1. Everts-Pol sp. Z O. O. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
  Everts-Pol sp. Z O. O. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego.
  8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony interentowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
  Everts-Pol sp. Z O. O. , ul. Kolumba 21
  02-288 WARSZAWA , mailowo pod adres office@everts-pol.pl lub info@everts-pol.pl

  8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej.
  8.5.
  Everts-Pol sp. Z O. O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

   IX. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe


  9.1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Everts-Pol sp. Z O. O. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Everts-Pol sp. Z O. O..
  9.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

   


   


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl